Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.01.2010) - eltrak