Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.01.2014) - eltrak