Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.02.2012) - eltrak