Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.05.2010) - eltrak