Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.07.2010) - eltrak