Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.07.2010) - eltrak