Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.07.2012) - eltrak