Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.09.2010) - eltrak