Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.10.2009) - eltrak