Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.10.2010) - eltrak