Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.11.2012) - eltrak