Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.12.2010) - eltrak