Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.12.2013) - eltrak