Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.01.2010) - eltrak