Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.02.2012) - eltrak