Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.07.2010) - eltrak