Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.08.2012) - eltrak