Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.08.2013) - eltrak