Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.09.2010) - eltrak