Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.10.2009) - eltrak