Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.10.2013) - eltrak