Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.11.2012) - eltrak