Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.11.2013) - eltrak