Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.12.2009) - eltrak