Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.12.2010) - eltrak