Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.01.2010) - eltrak