Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.01.2014) - eltrak