Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.02.2010) - eltrak