Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.04.2013) - eltrak