Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.07.2010) - eltrak