Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.08.2012) - eltrak