Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.08.2013) - eltrak