Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.09.2010) - eltrak