Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.10.2009) - eltrak