Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.11.2012) - eltrak