Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.11.2013) - eltrak