Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.12.2009) - eltrak