Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.12.2010) - eltrak