Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.02.2010) - eltrak