Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.04.2013) - eltrak