Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.07.2010) - eltrak