Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.08.2010) - eltrak