Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.08.2012) - eltrak