Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.08.2013) - eltrak