Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.09.2010) - eltrak