Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.11.2009) - eltrak