Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.11.2009) - eltrak