Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.11.2010) - eltrak