Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.12.2009) - eltrak