Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.12.2010) - eltrak